Skip to content

سیلر پرتابل

شاخصه های محصول

دستگاه های سیلر یا دوخت لوله کیسه خون با توجه نیاز به دوخت یا سیل کردن لوله های محتوی خون در کیسه های خون در مراحل مختلف اعم از جمع آوری، فرآوری و فنی مصرف و تزریق خون، در عین عدم ایجاد کوچکترین اثر جانبی و آسیب در خون داخل لوله، با استفاده از یک سیستم پیشرفته رادیو فرکانس با ذوب و چسباندن دیواره های لوله به یکدیگر در بخش های ثابت و سیار خونگیری و فنی بخش های فرآوری و سایر مراکز درمانی به صورت طراحی ویژه صورت گرفته است. لازم به ذکر است که سیلرها و هند سیلر ها مورد ارزیابی و تایید معاونت محترم تضمین کیفیت و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران و برخی از پایگاه های انتقال خون استانی قرار گرفته است