Skip to content

کلدباکس پسیو

شاخصه های محصول

با توجه به فاکتور های تاثیر گذار دما وزمان در حمل خون و فرآورده ها و نمونه های آزمایشگاهی و کیت های تست غربالگری و کنترلی مورد استفاده در سازمان که حساسیت قابل توجهی به دما دارند و ضرورت کنترل کیفیت فرآورده های خونی در حمل و محفظه ها یا صندوقچه های حفاظت دمائی اکتیو ، نقل با رعایت شرایط دمائی، در حمل خون و فراورده های آن از کلد باکس ها ،RBC (فعال) پسیو (انفعالی) در ظرفیت های متفاوت با تامین درجه حرارت های مناسب برای حمل خون قبل و پس ازفرآوری، کرایو، پلاسما و سایر فراورده ها و فاکتورهای مشتق از خون و اقلامی مانند کیت های آزمایشگاهی در محدوده های استاندارد استفاده می شود.
حمل و نقل خون بند ناف در واحد های بانک خون بند ناف
حمل و نقل در پایگاه ها و مراکز درمانی زیر نظر سازمان مانند درمانگاه تالاسمی و بانک خون بیمارستان ها
حمل و نقل خون و فراورده های و سایر محصولات و نمونه ها در پایگاه های انتقال خون
ما بین بخش های خون گیری و فرآوری داخل پایگاه ها
واحد های خون گیری اعم از ثابت و سیار و پایگاه ها
پایگاه های خون گیری شهرستانها و مکز استان
پایگاه های مراکز استان ها با یکدیگر
پایگاه های مراکز استان و ستاد سازمان و پالایشگاه (شرکت پخش و پالایش خون) کلیه کلدباکس های مورد نظر، مورد تایید معاونت محترم تضمین و کنترل کیفی و برخی پایگاه ها قرار گرفته است